Prosjekt RAMSKOG – rammebetingelser for skogbruk og skogindustri –

Prosjekt RAMSKOG har hatt et verdikjedeperspektiv der det har vært tatt utgangspunkt i skogbruk, trelast-/treforedlingsindustri og bioenergisektoren. Målet har vært å bidra med kunnskap som gjør at vedtatte ambisjonsnivå knyttet til skog- og trebaserte næringer oppnås gjennom en mest mulig effektiv innretning av rammebetingelser. En hovedinnfallsvinkel har vært å sammenholde utvikling og rammevilkår i Norge… Les mer »

Omgivelser, status og utviklingstrekk – Skogbaserte næringer i Norge, Sverige og Finland

I en diskusjon knyttet til forskjeller i aktivitetsnivået i skognæringen mellom Norge, Sverige og Finland er det viktig å ha et bilde av utviklingstrekk i viktige faktorer som påvirker dette. Hensikten med dette notatet er å presentere makroindikatorer som kan bidra til å forklare forskjeller i aktivitetsutviklingen. I tillegg drøftes utviklingen i skogbaserte næringer i… Les mer »

Rammevilkår for skog- og trebaserte næringer i Norge – Delprosjekt Ressursgrunnlaget

Prosjekt RAMSKOG har hatt et verdikjedeperspektiv der det har vært tatt utgangspunkt i skogbruk, trelast-/treforedlingsindustri og bioenergisektoren. Målet har vært å bidra med kunnskap som gjør at vedtatte ambisjonsnivå knyttet til skog- og trebaserte næringer oppnås gjennom en mest mulig effektiv innretning av rammebetingelser. En hovedinnfallsvinkel har vært å sammenholde utvikling og rammevilkår i Norge… Les mer »

Rammevilkår for skog- og trebaserte næringer i Norge – Delprosjekt: Bioenergi

Dette notatet er en av til sammen sju publikasjoner fra prosjekt RAMSKOG. Det omhandler norsk bioenergibransje sett i sammenheng med myndighetenes mål om å doble bruken av bioenergi fram til 2020. Notatet tar for seg rammevilkår, utfordringer og myndighetenes ambisjoner på dette området, sett i et nordisk komparativt perspektiv. Notatet gir også flere anbefalinger i… Les mer »