Evaluering av PTD media prosjektene

Rapporten inneholder en oversikt over medievirksomhet i Norge (avis, nærradio, lokal-tv, foto og reklame) med særlig vekt på regional fordeling. De konkrete PTD-prosjekter blir beskrevet og evaluert etter deres målsettinger, organiseringsform og samarbeid med andre. Rapporten avsluttes med å peke på noen aktuelle problemområder. Delprosjekt under PTD-evalueringen gjennomført ved Østlandsforskning, FORUT, NIBR og Rogalandsforskning

Visjon og virkelighet. Statusrapport for PTD-prosjekt innan kompetansebasert tenesteyting.

Evalueringsarbeidet legg vekt på prosessar og kontekst. I den samanhengen er sentrale førestellingar og vurderingar som ligg bak forsøksprogrammet fortolka og drøfta, sentralt står og analysen av indre og ytre produksjonsvilkår for kompetansebasert tenesteytting. Det er gjort ei høgst førebels oppsummering av erfaringar med tanke på politikkutvikling.

Mellom kultur og næring

Det foretas en gjennomgang av prosjekter i PTD-programmet som gjelder kultur, miljø, opplevelser og reiseliv. Prosjektenes mål og innretning er drøftet i forhold til PTD-programmets intensjoner. Det er foretatt en prinsipiell drøfting av forholdet mellom kultur og næring, hvilket kunnskapsbehov vi står overfor, og hvordan det videre arbeidet med PTD-programmet kan legges opp med sikte… Les mer »

Ny vekst i disktriktene? Evaluering av prosjektvirksomheten i forsøksporgrammet Privat Tjenesteyting i Distriktene.

I rapporten evalueres prosjektvirksomheten i forsøksprogrammet «Private Tjenesteyting i Distriktene», eller PTD-programmet. Formålet med programmet har vært å lære om nye vekstmuligheter i distriktene og nye distriktspolitiske virkemidler. I rapporten gis en bred gjennomgang av de ulike prosjektene, hvordan de har vært organisert, hvilke resultater som har blitt oppnådd og hvilke lærdommer som kan trekkes… Les mer »