Lutter velvilje, men mye gjenstår. Politisk deltakelse blant mennesker med funksjonsnedsettelser

Rapporten belyser hvilke forhold som fremmer og hemmer politisk deltakelse blant funksjonshemmete. Studien bygger på kvalitative intervju med tre grupper av informanter; lokallagsledere og generalsekretærene i politiske partier, representanter for interesseorganisasjoner og folkevalgte med nedsatt funksjonsevne, til sammen 29 personer. Informantene fra politiske partier uttrykker velvilje over funksjonshemmete folkevalgte, men partiene har i liten grad… Les mer »

Mellom formalisme og feminisme En studie av kommunelovens bestemmelser om kjønnskvotering

Regler om kjønnskvotering ble hjemlet i Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107. Kvoteringsreglene krever at minst 40% av hvert kjønn skal være representert i politiske utvalg. Intensjonen med loven er å oppnå mer lik fordeling av kvinner og menn i kommunale utvalg, særlig med tanke på å øke kvinnerepresentasjonen. Studien… Les mer »

Selvsagt – kvinner i politiske maktposisjoner

Rapporten er sluttrapporteringen fra et forsknings- og utviklingsprosjekt som har pågått i tiden juni 2006 til utgangen av 2008. Målsettingen med prosjektet har vært å finne frem til faktorer som kan bidra til en jevnere kjønnsbalanse, med minst 40 prosent kvinner, i kommunalpolitiske lederposisjoner innen 2012. Bakgrunnen for prosjektet er den skjeve fordelingen av kvinner… Les mer »