Barnevernet – Lokal tilpasning eller nasjonal standard? En undersøkelse av variasjoner i barneverntiltak med utgangspunkt i Hedmark og Oppland

Undersøkelsen har som hovedproblemstilling hvorfor det er store variasjoner i barneverntiltak mellom Hedmark og Oppland. Hovedfunnet er at kapasitet og organisering av tjenesten har mye å si for hvor mange barnevernsaker kommunen eller fylket har. Det ble også undersøkt om det var systematiske forskjeller i faglige tilnærminger, men en fant ingenting som tydet på at… Les mer »

Stiftelsen Musikk i Hedmark. En evaluering av stiftelsens formål og organisering

Østlandsforskning fikk forespørsel fra Styret i Stiftelsen Musikk i Hedmark (MiH) om å gjennomføre en ekstern evaluering av stiftelsen. Evalueringen har tatt utgangspunkt i stiftelsens målsetninger, og en videre operasjonalisering av disse målene. Ved styrets vedtak ble det pekt på konkrete temaer som skulle belyses; Styrets tolkning av formålet; Rådets funksjon; Organisering av stiftelsen; Tiltak… Les mer »

Frie og likestilte valg? Sluttrapport fra følgeforskningen av prosjektet Fritt valg – 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet.

Sluttrapporten fra en treårig følgeevaluering av prosjektet Fritt valg omhandler erfaringer fra utprøvingen av tiltak i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, Universitetet i Agder og i kommunene Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Arendal og Lillesand. Det overordna målet for Fritt valg er å bidra til en god kjønnsbalanse i yrkeslivet i Agder. Tiltakene i de åtte delprosjektene er… Les mer »

Kompetanse i partnerskap. Evaluering av Kompetanseprosjekt Innlandet Hedmark og Oppland (KIHO)

Kompetanseprosjekt Innlandet Hedmark og Oppland (KIHO) er et partnerskap for kompetanseheving i arbeidslivet i Innlandet. Prosjektet er eid av Hedmark og Oppland fylkeskommuner v/fylkesrådmennene og har ellers KS, NHO og LO i Hedmark og Oppland som partnere. Østlandsforsknings evaluering av KIHO har hatt følgende tre tematiske fokus: KIHOs virksomhet fram til i dag. KIHOs organisasjonsmodell… Les mer »

TaKT opplæring. Evaluering og ideer til videreføring

Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer ved Avdeling for Helse- og Sosialfag og Senter for Livslang Læring har utviklet og gjennomfører i 2006 og 2007, på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet, et kompetan-sehevingsprogram for ansatte i kommune-Norge som jobber med familier med barn med funksjonsnedsettelse. Opplæringsprogrammet er en del av direktoratets satsing for bedre tilrettelegging av… Les mer »

Partnerskap for karriereveiledning – en kartlegging og evaluering

Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og omhandler de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning. Formålet med notatet er å redegjøre for de ulike partnerskapene. Slik får man en samlet fremstilling av partnerskapene i fylkene. Kartleggingen danner et grunnlag for et videre evalueringsarbeid som skal utføres våren 2011.