Kreativitet i organisasjoner. En teoretisk drøfting.

Teoretisk drøfting av kreativitet og omstilling i organisasjoner i lys av begreper fra ledelsesteori og kognitiv psykologi. Teoretisk notat i forbindelse med prosjektet «Innovasjonsutvikling i verkstedindustrien».

Fra individuell til organisatorisk læring. Evaluering av kompetanseutviklingstiltaket Mester i førstelinjetjeneste.

Prosjektet Mester i førstelinjetjeneste har vært gjennomført i Hedmark i perioden 2000-2003 og har bestått av følgende elementer: et 20 vekttalls høgskolestudium ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for Økonomi, samfunnsfag og informatikk på Rena (ØSIR).et lederinvolveringsprogram rettet mot studentenes ledere. coaching på arbeidsplassene . Evalueringen konkluderer med at Mesterprosjektet har gitt betydelig individuell læring og… Les mer »

Barrierer og drivere for innovasjoner nedenfra

Notatet er basert på empiri samlet inn etter TaKT opplæringsprogram i 2006 – 2008. Erfaringene fra arbeidet med implementering av ideer fra kurset i kommunene, diskuteres i lys av teorier om barrierer og drivere for innovasjon.