Analyse av reiselivsnæringen i Vågå kommune

Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet har på oppdrag fra Vågå kommune gjennomført en analyse av reiselivsnæringen i kommunen. Formålet med arbeidet er å få belyst betydningen av reiselivet med hensyn til koblinger mot andre næringer i og utenfor kommunen. Det er hentet inn grunnlagsmateriale fra flere kilder som SSB, infoland, Proff Forvalt, samt bruk relevant… Les mer »

Sysselsetting og næringsliv i Oppland i 2015

På oppdrag fra Oppland fylkeskommune har Østlandsforskning laget dette notatet om sysselsetting og næringsliv i Oppland. Notatet inngår som en del av underlagsmaterialet til Oppland fylkeskommune i deres arbeid med Fylkesstatistikk 2015.

Næringslivet og telematikksenteret på Jevnaker. Delrapport 1.

Delrapporten omhandler resultater fra en spørreskjemaundersøkelse blant det lokale næringsliv på Jevnaker, hvor målsettingen er å studere bruken av senteret og årsakene til bruk/ikke bruk.

Næringslivet og Telematikksenteret på Jevnaker. Sluttrapport.

Rapporten omhandler resultater fra en undersøkelse av det lokale næringslivet sitt forhold til Telematikksenteret på Jevnaker. Undersøkelsen består av en spørreskjemaundersøkelse blant et bredt utvalg av næringsvirksomhet og en oppfølgende intervjuundersøkelse med 19 ledere av mindre bedrifter i Jevnaker kommune. Målet er å studere bruken av Telematikksenteret, årsakene til bruk/ikke bruk og å skaffe en… Les mer »

Teamutredning Samfunn – Delutredning Næringsliv og sysselsetting

Rapporten tar for seg konsekvenser for næringsliv og sysselsetting som følge av etableringen av Regionfelt Østlandet og Østerdal Garnison. De positive effektene av disse etableringene utgjøres primært av direkte og indirekte virkninger av et stort antall nye arbeidsplasser på Rena og i Elverum både i en investerings- og oppbyggingsfase og på mer permanent basis. Dette… Les mer »

Regionfelt Østlandet Temautredning Samfunn – Sammendragsrapport

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Forsvarsbygg Rena (tidl. Forsvarets bygningstjeneste), som en av flere temautredninger i forbindelse med etablering av Regionfelt Østlandet i Gråfjellområdet i Åmot kommune i Hedmark. Foreliggende rapport utgjør en sammenfatning av temautredning Samfunn. Temautredningen består av tre delutredninger som er utgitt som egne rapporter: Befolkning, boliger og fritidsboliger, bopreferanser… Les mer »