Med kunnskap skal landet bygges. Kvartærsektorens framvekst i Norge 1970-1985

Rapporten gir en gjennomgang av den regionale utvikling for det som defineres som kvartærsektoren, dvs. høyere utdanning, forskning og utviklingsarbeide, samt konsulentnæringen. Innledningsvis blir dette plasert inn i en historisk og begrepsmessig ramme. I den avsluttende delen gis ansatser til en lokaliseringsteori for kvatære næringer.