Kvalitet i eldreomsorgen i Lillehammer

Undersøkelsen bygger på 4 datasett fra Lillehammer kommune, hvor brukere, hjelpere og sektorpolitikere er blitt spurt om hva de legger i god kvalitet på den hjemmebaserte omsorgen. Brukerundersøkelsen bygger på representative utvalg fra 2 av 4 distrikter. Det er også innsamlet levekårsdata for brukerne.

Frivillig aktivitet og offentlig politikk – om fylkes- og kretsleddets rolle i organisasjonslivet i Oppland

Rapporten gir en beskrivelse og en analyse av ulike sider ved organisasjonslivet i Oppland, og av fylkes- og kretsorganisasjonenes relasjoner med lokale lag og foreninger og med fylkeskommunens kulturkontor. Videre drøftes fylkes- og kretsorganisasjonenes rolle og betydning i organisasjonslivet, samt de utfordringer som organisasjonslivet representerer for det offentlige, først og fremst fylkeskommunen.

Å møte barn med respekt. – evaluering av et utviklingsarbeid i Inderøybarnehagen

Denne rapporten omhandler evaluering av prosjektet ”Kvalitet i relasjonsprosesser” i Inderøy kommune, 2002-2004. Utviklingsprosjektet har vært en prosessorientert kompetanseutvikling for personalet i private og kommunale barnehager i kommunen, med fokus på hvordan voksne kan praktisere anerkjennelse i relasjoner slik at ungenes sjølfølelse styrkes. I evalueringen er det innhentet erfaringer og resultater gjennom spørreundersøkelse til alle… Les mer »

Pasientopplevd kvalitet og service i sykehus En kvalitativ pasientundersøkelse ved Oppland sentralsykehus, avd. Lillehammer

Dette er en kvalitativ pasientundersøkelse med fokus på kommunikasjon, informasjon og det fysiske miljøet ved sykehuset. Resultatene viser bl.a. at pasientene ønsket flere fortrolige samtaler med legene, en endring av legevisitten og færre leger og pleiere å forholde seg til. Videre ønsket de mer informasjon om pasientrettigheter og pasientombudet, en plan for sykehusoppholdet, samt mer… Les mer »