Arrangementsøkonomi i OL-regionen, lokaløkonomiske ringvirkninger av utvalgte arrangementer

Rapporten drøfter arrangementsøkonomi i OL-regionen. Utgangspunktet for drøftingen er en empirisk kartlegging av inntekter og utgifter til 17 arrangementer i regionen. I tillegg drøftes de lokaløkonomiske ringvirkningene ulike typer arrangementer skaper. Hovedvekten her er lagt på å identifisere hvilke typer arrangementer som genererer lokaløkonomiske ringvirkninger, hvilket omfang de har og hva slags type aktører de… Les mer »

Evaluering av SNDs og Norsk kulturråds forsøksprogram rettet mot kultur og næring

Norsk kulturråd og SND inngikk i 1997 en toårig samarbeidsavtale om programmet Kultur og næring. Det økonomiske totalrammen for programmet i dette tidsrommet har vært i underkant av 12 mill. kroner. Ved utløpet av 1998 var det gitt tilskudd til 42 prosjekter. Nesten halvparten av støttemottakerne sier at støtten har vært helt avgjørende for realiseringen… Les mer »

Rovviltkonflikten. Lokalsamfunn mot storsamfunn og periferi mot sentrum

Notatet drøfter konflikten mellom rovviltvern og sauehold i hhv. et sentrum-periferi-perspektiv og storsamfunn-lokalsamfunn-perspektiv. Notatet konkluderer med at det eksisterer en konfliktsituasjon mellom en forvaltningsstrategi basert på klassisk naturvernideologi og en forvaltningsstrategi basert på ressursbasert småskala næringsdrift. Konflikten mellom forvaltningsstrategiene er ideologisk betinget, og dreier seg om henholdsvis klassisk naturvern med vekt på “naturens orden” på… Les mer »

Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse. Et forprosjekt om strukturer, prosesser og forståelser av mangfold i Forsvaret

Denne rapporten baserer seg på et forprosjekt om rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Forsvarsdepartementet og har sin opprinnelse i oppfølgingen av Stortingsmelding 36: Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret (2006-2007). Her fremgår det at regjeringen ønsker et større mangfold i organisasjonen, herunder en bedre balanse mellom kjønnene, for å… Les mer »

Kultur og næring: Erfaringer fra Rudi Kultur AS

Oppland fylkeskommune og Rudi Kultur AS på Rudi Gard inngikk i 2007 en samarbeidsavtale over tre år for å prøve ut tiltak og systematisere erfaringer til bruk for virkemiddelapparatet og næringsutøvere i kultur- og opplevelses-næring. I rapporten vurderes samarbeidspotensial med bedrifter i andre sektorer. Grunnlaget for det er dagens kundegrupper, som er kartlagt og beskrevet…. Les mer »

Økonomiske og kulturelle aspekter ved kinodrift

Undersøkelsen belyser kulturelle og økonomiske konsekvenser av nedlegging av kinodrift med byene Horten og Tønsberg som case. Horten har pr i dag ikke kino, mens Tønsberg har to kinoer og er nærmeste kinoby for befolkningen i Horten. De som bor i Horten går litt mindre på kino enn de som bor i Tønsberg, noe som… Les mer »