Visjon og virkelighet. Statusrapport for PTD-prosjekt innan kompetansebasert tenesteyting.

Evalueringsarbeidet legg vekt på prosessar og kontekst. I den samanhengen er sentrale førestellingar og vurderingar som ligg bak forsøksprogrammet fortolka og drøfta, sentralt står og analysen av indre og ytre produksjonsvilkår for kompetansebasert tenesteytting. Det er gjort ei høgst førebels oppsummering av erfaringar med tanke på politikkutvikling.