Forsknings og utviklingsarbeid i Oppland

Kartlegging av forskning og utviklingsarbeid i Oppland. FoU og regional utvikling, strategier for FoU i Oppland

Videregående opplæring i Oppland

Rapporten er en gjennomgang av status for det videregående opplæringssystemet i Oppland. Den peker på en del sentrale utviklingstrekk i de siste åra, og analyserer endringer som skjer i rammebetingelsene for videregående utdanning, avslutningsvis trekkes det opp noen forslag til satsingsområder framover.

Høyere utdanning i Oppland

En analyse av status innen høyere utdanning i Oppland og skisser til strategier for utviklingen fremover. Notatet drøfter samspillet mellom studiemarked og arbeidsmarked og forholdet mellom høyere utdanning og mobilitet.

Samarbeid næringsliv og skole

Manglende kompetanse og kapasitet i småbedriftene – samarbeid med skole gir mulighet: Student-/elevprosjekter/opplæring. Holdningen til samarbeid er svært forskjellig både i bedrift og skole. Finne personer som arbeider godt sammen (team), påvirkning. Generelt nye firma og institusjoner gir nye muligheter for små bedrifter