Evaluering av Arena Frukt og bær

På oppdrag fra styringsgruppen for prosjektet Arena Frukt og bær (AFB) er det gjennomgått en resultatevaluering av prosjektet AFB har vært et treårig prosjekt, som ble avrundet den 31. desember 2013. AFB er et prosjekt innen Arena-programmet, som en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Norges forsikringsråd og SIVA. Målet er å øke verdiskapning i regionale… Les mer »

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet

På oppdrag fra styringsgruppen for prosjektet Arena Bioenergi Innlandet v/Energigården er det gjennomført en resultatevaluering av prosjektet. Arena Bioenergi Innlandet (ABI) har vært et treårig prosjekt, som ble avrundet med et avslutningsseminar den 31. mars 2011. ABI er et pro-sjekt innenfor Arenaprogrammet, som en felles satsing mellom Innova-sjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Målet med programmet… Les mer »

Bioenergi i Innlandet – næringsmiljøets klyngeegenskaper

På oppdrag fra Arena Bioenergi Innlandet er det gjennomført en analyse av bioenerginæringen i Innlandet med sikte på å få et grunnlag for å vurdere i hvilken grad gruppen av aktører kan sies å utgjøre en klynge, subsidiært ha betydelige klyngeegenskaper. Ved subsidiær situasjon; vurdere hva som er svakhetene i forhold til de krav som… Les mer »

Evaluering av BIOINN- bioteknologiklyngen i Hamar-regionen

Bioteknologiklyngen i Hamar-regionen, BIOINN, har nådd sine hovedmål så langt, og det er enighet om at en har en god prosess på gang for utvikling av en klynge innen anvendt bioteknologi. Det er bygd en infrastruktur for klyngen både teknisk, sosialt og organisatorisk. Et godt samarbeid er utviklet mellom offentlige aktører, private bedrifter og Høgskolen… Les mer »

Trehusindustrien i Innlandet – egenskaper, dynamikk og utfordringer

I denne rapporten studeres trehusindustrien og relatert virksomhet lokalisert i Hedmark og Oppland. Formålet er å analysere trehusnæringens nåværende status og utfordringer i en regional sammenheng samt å foreslå tiltak som adresserer disse utfordringene.. Problemstillingene som rapporten svarer på er: Hvilket omfang har næringen? Hvordan er utviklingstendensene i næringen? Hvordan skjer utvikling i næringen og… Les mer »