Karriere Sogn og Fjordane – En evaluering av partnerskap for karriereveiledning

Denne rapporten er gjennomført på oppdrag fra Sogn og Fjordane fylkeskommune og er en evaluering av «Prosjekt Karriere Sogn og Fjordane» Formålet med rapporten er å danne et kunnskapsgrunnlag for videre diskusjon om fremtidig organisering av karriereveiledningstjenesten. Vi har gjennomført en evaluering som belyser hvordan ulike aktører har opplevd at partnerskapet har fungert, samt deres… Les mer »

Partnerskap – eller løse forbindelser? Vurderinger av fylkesvise partnerskap for karriereveiledning

Rapporten bringer resultater fra en studie gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Vox. Alle fylkeskommuner har mottatt statlige midler for å etablere og utvikle fylkesvise Partnerskap for karriereveiledning. Del 1 av denne studien er en kartlegging av partnerskapene (ØF-notat nr. 12/2010). I Del 2 (denne rapporten) er det foretatt intervjuer og spørreundersøkelse for å få… Les mer »

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor

Rapporten er en begrenset evaluering av prosjekt Kompetansemotor, som er gjennomført i Oppland i tidsrommet 2006 – 2009. Evalueringen er gjennomført innenfor en økonomisk ramme på i underkant av to månedsverk. Evalueringens mandat har vært å gjennomføre en prosessevaluering med fokus på erfaringer fra de to pilotene i prosjektet, erfaringer fra systemutviklingen (prosjektets resultatområde 1)… Les mer »

Partnerskap for karriereveiledning – en kartlegging og evaluering

Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og omhandler de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning. Formålet med notatet er å redegjøre for de ulike partnerskapene. Slik får man en samlet fremstilling av partnerskapene i fylkene. Kartleggingen danner et grunnlag for et videre evalueringsarbeid som skal utføres våren 2011.

Partnerskap i karriereveiledning – grunnopplæringa i Østfold

Notatet oppsummerer resultater fra to undersøkelser knyttet til Partner-skap for karriereveiledning i Østfold, gjennomført på oppdrag fra Østfold fylkeskommune. Oppdraget er et bidrag til evaluering og er avgrenset til tre av de fem regionale partnerskapene i Østfold. Det er gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse samt gruppeintervjuer blant involverte aktører i de tre regionene Sarpsborg, Fredrikstad-Hvaler og… Les mer »