På leting etter trygghet: Integrering av LHBTIQ+-flyktninger i Norge

Denne rapporten presenterer resultatene fra et forskningsprosjekt etter initativ fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Prosjektets hensikt har vært å fremskaffe forskningsbasert og oppdatert kunnskap, som kan bidra til trygg integrering av LHBTIQ+ personer med fluktbakgrunn i Norge. Oppdraget er løst som en kvalitativ studie hvor det er gjennomført femten dybdeintervjuer med flyktninger som identifiserer seg… Les mer »

Tre kommuners integreringsinnsats. Dokumentasjon av det kommunale integreringsarbeidet i forbindelse med introduksjonsprogrammet i Nordre Land, Vågå og Sel kommune

Dette notatet gir en utførlig beskrivelse og dokumentasjon av tre kommuners lokale integreringsarbeid i forbindelse med introduksjonsprogrammet slik det fremstår gjennom plandokumenter og sentrale aktørers beskrivelser av sitt arbeid i kommunal tjenesteyting. Notatet ønsker å besvare følgende hovedspørsmål: Hvordan jobber kommunene med integreringen av flyktninger i oppstart, underveis og i overgangen fra introduksjonsprogrammet til ordinært… Les mer »

Kvinnesatsing i stillstand? En studie av det kvinneretta arbeidet i 15 fylkeskommuner.

Del I i rapporten handler om det kvinneretta arbeidet i fylkene. Hensikten med prosjektet er å studere hvordan arbeidet blir videreført etter at ansvaret for politikkområdet i større grad enn tidligere er lagt til fylkesnivået. Undersøkelsen gir en oversikt over målsettinger, planer, effekter, organisering og samarbeid i det kvinneretta arbeidet i fylkene, og hvilke endringer… Les mer »

Aktivisering, kvalifisering og integrering. Evaluering av Kloden og Servicekontoret

I rapporten evalueres to prosjekter som ble igangsatt i Sagene og Torshov bydel i Oslo i 1995 og 1996, i den hensikt å bidra til kvalifisering for arbeid eller arbeidsmarkedsopplæring, nettverksbygging og økt deltakelse i samfunnet. «Servicekontoret» er et prosjekt der formål, målgrupper og oppgaver har vært klart definert. «Kloden» er et mer eksperimentelt prosjekt,… Les mer »