-Du må faktisk jobbe på NAV, for å skjønne hvordan du skal gå på NAV – En følgeforskning av prosjektet «Best på aktivitetsplikt i Gjøvikregionen»

Denne rapporten bringer resultatene fra følgeforskningen av prosjektet «Best på aktivitets-plikt i Gjøvikregionen». Prosjektet handler om utprøving av en modell for brukermedvirkning, hvor formålet er å utvikle et godt tilbud til unge sosialhjelpsmottakere som er omfattet av aktivitetsplikten i Gjøvikregionen. Det er funnet tre hovedtyper av effekter som er oppnådd med brukermedvirkning og sam-skaping i… Les mer »

Næringslivets styrker – Næringsanalyse og relatert variasjon i Gjøvikregionen, et pilotprosjekt

I denne rapporten ser vi på Gjøvikregionen og næringsutvikling. Vi forsøker å sette Gjøvik inn i en kontekst, både regionalt som en del av Mjøsregionen og nasjonalt. Vi har undersøkt om en analysemetode for regional næringsutvikling – Relatert variasjon, kan bidra til å forklare utviklingen..Bruken av relatert variasjon har ikke gitt noen merverdi i form… Les mer »

Gjøviks rolle som regionsenter

I rapporten gis en oversikt over befolknings- og næringsutviklingen I Gjøvikregionen. Videre drøftes Gjøviks rolle som regionsenter, Gjøviks rolle i Mjøsregionen og Gjøviks rolle som del av Stor-Oslos bo- og arbeidsmarked.