Folkebiblioteket som samfunnsutviklande institusjon

Rapporten drøftar folkebiblioteket sin plass og mulige utviklingsalternativ i informasjonssamfunnet. Referer den nordiske forskningstradisjon på området og gjør rede for et hovedprosjekt på feltet.