Evaluering av kulturplan for deler av Indre Vassfaret

Rapporten drøfter i hvilken grad kulturvernplanen for deler av Indre Vassfaret har fungert etter intensjonen, og om det er mulig å drive planen innenfor dagens økonomiske rammer. Det blir i rapporten fokusert på hvordan kulturvernplanen fungerer som styringsredskap med tanke på å oppfylle intensjonen med tiltaket, herunder hvorvidt intensjonen er søkt operasjonalisert i konkrete målsettinger,… Les mer »