Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene – 3 – Bruken av tilskotsordningar til vi

Notatet inneheld ei oversikt over bruken av tilskotsordningar til vilt- og fisketiltak i 1996. Det er særleg lagt vekt på bruken av midlar til driftsplanlegging. Tilskotsmidlane som er studert er BU-midlar, Viltfondsmidlar og Fiskefondsmidlar. I tillegg er arbeidsoppgaver i samband med forvaltninga av BU-midlane kartlagt. Dette gjeld fyrst fremst arbeidet i landbruksavdelingane, men i noko… Les mer »

Fritidsfiske i seks kommuner på Sør- og Østlandet og befolkningens holdninger til kalking

Undersøkelsen har kartlagt voksne og barns fritidsfiskevaner og holdninger til ulike forvaltningstiltak, med spesiell vekt på kalking, i kommunene Aurskog-Høland, Oslo, Vegårshei, Grimstad, Kristiansand og Kvinesdal. Undersøkelsen avdekket store regionale og lokale forskjeller i folks fiskevaner og holdninger til fiskeforvaltning. Sentrale dimensjoner for å forklare ulikheter var by-land, lokale tradisjoner, ressurssituasjon og sur nedbør.

Tiltak for å øke antallet innbetalinger av fiskeravgiften

Prosjektet har vurdert innbetalinger og oppslutning om fiskeravgiften. Undersøkelsene baserer seg dels på sammenstilling av eksisterende data, dels på nye data. Prosjektet bekrefter tidligere kunnskap om manglende innbetalinger, men bidrar med økte kunnskaper om hvem som ikke betaler og årsaker til at folk fisker uten å betale. Det avdekkes et kompleks årsakssammenheng der mange faktorer… Les mer »