En gjennomgang av etablereropplæringsprosjekter som fikk tilskudd av jobbskapningsmidler fra Arbeids

Stortinget bevilget i 1994 20 mill. kroner til jobbskapingsprosjekter, med det formål å støtte opplærings- og veiledningstiltak overfor arbeidsledige som ønsker å starte egen næringsvirksomhet. I dette notatet foretas det en gjennomgang av de ca 40 prosjektene som fikk tilskudd av jobbskapingsmidler i 1994. Det gis innledningsvis en kort teoretisk behandling av temaet etablereropplæring. Deretter… Les mer »

Kvinner og næringsetablering: Nytter det med etablereropplæring og DU-støtte?

Rapporten omhandler resultater fra en undersøkelse blant kvinner i Hedmark som har gått på etablereropplæring og/eller fått DU-støtte. Undersøkelsen består av en spørreskjemaundersøkelse og en oppfølgende intervju-undersøkelse. Hensikten er å se på hvilken nytte kvinnene har hatt av etablereropplæring og DU-støtte, deres erfaringer med veiledningsapparatet og andre forhold av betydning for etablering av egen virksomhet.

Arbeidsledige etablerere. Del I: Resultater av Arbeidsdirektoratets jobbskapingsmidler i 1994.

Stortinget har hvert år siden 1993 bevilget 20 millioner kroner i såkalte kurs-og jobbskapingsmidler, som har gått til prosjekter der formålet har vært å gi motivasjon, veiledning og råd til arbeidsledige med planer om å etablere egen næringsvirksomhet. Evalueringen tar utgangspunkt i bevilgningen i 1994, og drøfter de resultatene midlene har gitt. Resultatene av jobbskapingsmidlene… Les mer »

Arbeidsledige etablerere Del III: Iverksetting og gjennomføring av kurs- og jobbskapingsprosjektene

Denne rapporten er en av fire i en større evaluering av kurs- og jobbskapingsmidlene, som Østlandsforskning har gjennomført på oppdrag for Arbeidsdirektoratet. Denne rapporten tar for seg den politiske prosessen og målsettingene bak kurs- og jobbskapingsmidlene, og evaluerer arbeidsmarkedsetatens håndtering av midlene. Evalueringen viser at arbeidet med kurs- og jobbskapingsprosjektene varierer mye fra fylke til… Les mer »