Distriktspolitiske virkemidler for tjenesteytende næringer

Notatet er en gjennomgang av de selektive distriktspolitiske støtteordninger som har relevans for tjenesteytende virksomheter. Notatet er av deskriptiv art, men det er lagt noe vekt på å drøfte hvor egnede de ulike støtteordningene er til å stimulere tjenesteyting, viktige endringer i politikkapparatet i senere tid er forsøkt fanget inn.

Ungdom og fritid i Lillehammer

Rapporten omtaler fritidsbruk og fritidsvaner blant ungdom i Lillehammerregionen. Bakgrunnen for rapporten er materialet fra to ungdomsundersøkelser utført i 1991og gjentatt i 1996. Fokus for undersøkelsen er ungdommenes fritidsaktiviteter; hva de gjør, hvem de gjør ting sammen med og hvor de oppholder seg. Et bysenters betydning for ungdom i omkringliggende rurale strøk, er også et… Les mer »

Fra individuell til organisatorisk læring. Evaluering av kompetanseutviklingstiltaket Mester i førstelinjetjeneste.

Prosjektet Mester i førstelinjetjeneste har vært gjennomført i Hedmark i perioden 2000-2003 og har bestått av følgende elementer: et 20 vekttalls høgskolestudium ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for Økonomi, samfunnsfag og informatikk på Rena (ØSIR).et lederinvolveringsprogram rettet mot studentenes ledere. coaching på arbeidsplassene . Evalueringen konkluderer med at Mesterprosjektet har gitt betydelig individuell læring og… Les mer »