Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene – 3 – Bruken av tilskotsordningar til vi

Notatet inneheld ei oversikt over bruken av tilskotsordningar til vilt- og fisketiltak i 1996. Det er særleg lagt vekt på bruken av midlar til driftsplanlegging. Tilskotsmidlane som er studert er BU-midlar, Viltfondsmidlar og Fiskefondsmidlar. I tillegg er arbeidsoppgaver i samband med forvaltninga av BU-midlane kartlagt. Dette gjeld fyrst fremst arbeidet i landbruksavdelingane, men i noko… Les mer »

Lokal forvaltning av utnyttbare vilt- og fiskeressurser – IVStatus for 1997

Rapporten inneholder en statusoversikt for arbeidet med lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene. Hovedvekten er lagt på presentasjon av resultater fra undersøkelsene om kommunal viltforvaltning, kommunal firskeforvaltning, fagråd for anadrome laksevassdrag og registrering av det lokale driftsplanarbeidet knyttet til anadrom laksefisk, innlandsfisk, hjortevilt og småvilt. Denne rapporten inngår som en delrapportering i en… Les mer »