Utmarksnæringer – begrep og bruk i LNFR-områder på Hardangervidda

Det er gjennomført en analyse av og gitt anbefalinger for saksbehandling av A-landbrukets-utmarksnæring og B-annen-utmarksnæring etter plan og bygningsloven med utgangspunkt i Regional plan for Hardangervidda og beslektede planverk. Prosjekt nummer: 1290 Sammendrag av rapporten kan lastes ned her: sammendrag-042015  

Bruk og vern hand i hand? Lokal medvirkning i utvidelsen av Rondane nasjonalpark

Rapporten diskuterer resultater fra en spørreundersøkelse blant grunneiere i åtte kommuner rundt Rondane nasjoalpark. Undersøkelsen belyser bruk og tilknytning til utmark, holdninger til forvaltning, forvaltningsoppgaver og ansvar, motiver for vern og ulike sider av lokal medvirkning i verneplanarbeidet. Rapporten diskuterer implikasjoner for videre arbeid med lokal medvirkning.