Bære je’ ser asfalt … En studie av bostedspreferanser og bomotiv

Dette er den tredje delrapporten fra prosjektet «Bostedspreferanser og bomotiv». I denne delrapport 3 presenteres resultatene fra en studie av bostedspreferanser og bomotiv til ungdom som har studert ved Hedmark Distriktshøgskole på Rena.

Noen teoretiske tanker om geografisk mobilitet og bomotiv.

Dette er den første av tre rapporter fra prosjektet «Bostedspreferanse og bomitiv». I denne rapporten skisseres den teoretiske rammen for prosjektet. Rapporten omhandler både teorier for geografisk mobilitet og sammenlignbare studier av fenomenet bostedspreferanser og bomotiv, fra Norge og andre deler av den vestlige verden.

Flytting og bomotiv. Presentasjon av prosjekter og rapporter

I rapporten presenteres norske prosjekter og forskningsrapporter fra 80-tallet på feltet flytting, bomotiv og bostedspreferanser. Etter en gjennomgang av de viktigste funnene foretas en oppsummering. Avslutningsvis blir viktige momenter for videre forskning trukket fra. Fra samme prosjekt blir det også publisert en artikkel i Plan og Arbeid (Den strategiske ungdomsfaktoren av Kristian Aasbrenn) og ytterligere… Les mer »

Levekår i Dovre

På vegne av Dovre kommune har Østlandsforskning gjennomført en levekårsundersøkelse i Dovre kommune. Målet var å kartlegge dovringenes bolyst, livsstil, fritidsaktiviteter, helse, økonomi og arbeidsforhold. Dataene som er samlet inn gir rom for sammenligninger mellom kommuner og over tid. I første omgang sammenlignes resultatene for undersøkelsen i 2013 med en tilsvarende levekårsundersøkelse som ble gjort… Les mer »