Sluttrapportering fra følgeevalueringen av Velkommen inn

«Velkommen inn» er et mentornettverk for innvandrerkvinner som ønsker seg ut på det norske arbeidsmarkedet. Østlandsforskning har fulgt prosjektet i to år og følgeevalueringen har en kvalitativ tilnærming med en kombinasjon av observasjon av mentorrelasjoner og ulike samlinger, og intervjuer med mentorer og prosjektledelse. I tillegg til å dokumentere prosjektet og beskrive prosessen underveis, har… Les mer »

Kompetanse i partnerskap. Evaluering av Kompetanseprosjekt Innlandet Hedmark og Oppland (KIHO)

Kompetanseprosjekt Innlandet Hedmark og Oppland (KIHO) er et partnerskap for kompetanseheving i arbeidslivet i Innlandet. Prosjektet er eid av Hedmark og Oppland fylkeskommuner v/fylkesrådmennene og har ellers KS, NHO og LO i Hedmark og Oppland som partnere. Østlandsforsknings evaluering av KIHO har hatt følgende tre tematiske fokus: KIHOs virksomhet fram til i dag. KIHOs organisasjonsmodell… Les mer »

Kvinner i forsvaret. Kunnskapsunderlag med fokus på tre tema; ungdoms valg av utdanning og yrke, det kjønnsdelte arbeidsliv og mangfold i organisasjoner

Dette notatet – Kvinner i forsvaret – er et kunnskapsunderlag utført som del av prosjektet Forskning på årskull. Prosjektet Forskning på årskull omfatter innsamling, vedlikehold og analyse av kvantitative og kvalitative data som skal være til støtte for Forsvarets og Forsvarsdepartementets personellpolitikk og styring. Notatet gir en oversikt over noen tema og utvalgte studier som… Les mer »