«Du må faktisk jobbe på NAV, for å skjønne hvordan du skal gå på NAV» – En følgeforskning av prosjektet Best på aktivitetsplikt i Gjøvikregionen

Denne rapporten bringer resultatene fra følgeforskningen av prosjektet «Best på aktivitets-plikt i Gjøvikregionen». Prosjektet handler om utprøving av en modell for brukermedvirkning, hvor formålet er å utvikle et godt tilbud til unge sosialhjelpsmottakere som er omfattet av aktivitetsplikten i Gjøvikregionen. Det er funnet tre hovedtyper av effekter som er oppnådd med brukermedvirkning og samskaping i… Les mer »

«Under radaren». Dokumentasjon og prosessevaluering av kadettprosjektet «Norsk sverm»

I dette prosjektet har vi fulgt en gruppe kadetter ved Krigsskolen som har tatt initiativ til og gjennomført sitt eget prosjekt rundt skriving av bacheloroppgaven som avslutter tredje skoleår. Kadettenes utgangspunkt var at de ønsket å utfordre gjeldende militære doktrine som Hæren benytter gjennom å se nærmere på et annet operasjonskonsept, et konsept de kaller… Les mer »

Karriere Sogn og Fjordane – En evaluering av partnerskap for karriereveiledning

Denne rapporten er gjennomført på oppdrag fra Sogn og Fjordane fylkeskommune og er en evaluering av «Prosjekt Karriere Sogn og Fjordane» Formålet med rapporten er å danne et kunnskapsgrunnlag for videre diskusjon om fremtidig organisering av karriereveiledningstjenesten. Vi har gjennomført en evaluering som belyser hvordan ulike aktører har opplevd at partnerskapet har fungert, samt deres… Les mer »

Partnerskap for karriereveiledning – en kartlegging og evaluering

Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og omhandler de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning. Formålet med notatet er å redegjøre for de ulike partnerskapene. Slik får man en samlet fremstilling av partnerskapene i fylkene. Kartleggingen danner et grunnlag for et videre evalueringsarbeid som skal utføres våren 2011.