Sosialhjelp og sjølvrespekt

Rapporten handlar om korleis langtidsklientar på sosialhjelp meistrar sin livssituasjon og korleis dei strevar for å oppretthalde sjølvrespekten både overfor omgivnadene og hjelpeapparatet

Kvinneliv på Svalbard

Rapporten er den tredje av fire i ein kartlegging av folks ønsker og ressurser i Longyearbyen. Denne rapporten gir eit bilete av breidde og variasjoner i kvinners kvardagsliv på Svalbard,...

Trygdefunksjonæren som portvakt i trygdesystemet

I denne rapporten vert søkjelyset retta mot trygdefunksjonæren si rolle i handsaming av uførepensjonsaker, og på samhandling mellom trygdekontor og trygdesøkjar. Trygdekontoret er kjent for å drive regelorientert sakshandsaming. I...