Skolestrukturen i Hamar bør endres og kretsgrensene flyttes.

Kart over skolekretser i Hamar ved utvidelse av Greveløkka skolekrets.

Større elevgrupper på trinnene, skoleutbygging, justering av skolekretsgrenser og forskriftsendringer. Forskere ved Østlandsforskning kommer med en rekke anbefalinger i rapporten Skolestruktur i Hamar kommune, som presenteres i dag.

Skolestruktur Hamar

Hamar har ni kommunale skoler på barnetrinnet og tre kommunale skoler på ungdomstrinnet. I tillegg er det 3 private skoler i kommunen. Hovedutfordringene ved dagens struktur er kapasitet og kostnadsnivå. Hamar kommune har derfor gitt Østlandsforskning oppdrag i å ta skolestrukturen under lupen. I dag kommer rapporten med en rekke anbefalinger.

Mange skoler i Hamar har allerede kapasitetsproblemer og tilflytting gjør at befolkningen i kommunen fortsetter å vokse. Forskerne bak rapporten anbefaler derfor ikke å legge ned noen skoler, men synes det er nødvendig gjøre endringer på andre områder.

Anbefalinger:

  • Øke antall elever per gruppe til 28 elever. Det gjelder for alle skoler bortsett fra Greveløkka og Lovisenberg. Førstnevnte skole har i dag 28 elever per trinn/gruppe og Lovisenberg har for liten fysisk kapasitet til å øke gruppestørrelsen. Økningen vil bedre kapasiteten og ha en positiv økonomisk effekt.
  • Øke kapasiteten i Hamarskolen samlet sett ved snarest å begynne utbygging av Greveløkka. Dette ligger inne i vedtatte Handlings- og økonomiplan for perioden 2016-2019 gjennom investeringsprosjektet «Utvidelse av kapasitet barneskoler/Greveløkka». Utbygging vil ikke bare dempe presset på Greveløkka, men også på naboskolene, forutsatt at dagens skolekretsgrenser justeres.
  • Justere skolegrensene for Greveløkka, Storhamar og Rollsløkken barneskoler og for Ajer og Børstad ungdomsskoler. Ved utbygging av Greveløkka kan de nordligste områdene i skolekretsene til Storhamar og Rollsløkken inngå Greveløkka skolekrets.
  • Opprettholde samarbeidsavtalen med Ringsaker kommune om kjøp av skoleplasser ved Stavsberg barneskole.
  • Endre kommunal forskrift om skoletilhørighet. Det foreslås at Hamar kommune strammer inn reglene for skolebytte. Kommunen har hatt en fleksibel praksis når man søkte om å gå på en annen skole enn i egen skolekrets, men økt tilflytting de siste årene fører til kapasitetsutfordringer og krever at kriteriene for bytte blir tydeligere.

Utredningen og anbefalingene blir i dag presentert til formannskapet og skal danne kunnskapsgrunnlaget for mulige endringstiltak.