Østlandsforskning (ØF) er et eksternt finansiert  forskningsinstitutt under Høgskolen i Innlandet. Vi har hovedsete i Lillehammer og kontor i Hamar.

I starten av 2023 har ØF totalt 17 faglige ansatte med høyere grads utdanning innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, landbruks- og ingeniørfag. I tillegg knytter instituttet til seg forskere på prosjektbasis.

Forskningsmiljøet er tverrfaglig og staben har lang erfaring fra oppdrags- og bidragsforskning.

Eksempel på prosjekter

Østlandsforskning arbeider på ulike prosjekter som spenner fra langsiktige forskningsprosjekter til forskningsbaserte utredninger, evalueringer og rådgivning. Eksempler på langsiktig programforskning finansiert av EU og andre er Horizon 2020-prosjektet Matilde, Bærekraftige Opplevelser i ReiselivetErasmus+ prosjektet Innovation Clusters for Entrepreneurship Education (2015-2018) og Horizon 2020-prosjektet SIMRA(2016-2019).

I andre prosjekter har ØF en forsknings- og utviklingsrolle, noe som innebærer et nært samarbeid med aktører i prosjektene. Eksempler her er Folkehelseprogrammet, RFF-prosjektene CreaTur og Ipaaski og større følgeevalueringer som for eksempel for det nasjonale prosjektet Menn i helse (2016-2018)

I tillegg er en stor del av virksomheten oppdragsbasert. Det betyr at vi konkurrerer om oppdrag som lyses ut av departementer, direktorater, fylkeskommuner, kommuner, næringslivsaktører og organisasjoner.

Strategi

Det overordnende satsingsområdet er Regional utvikling, spesielt i fjellområder, innenfor et bredt spekter av tematiske områder som reiseliv, opplevelsesnæringer, fritidsboliger, regionale analyser og planlegging, næringsutvikling, delingsøkonomi, offentlige velferdstjenester som folkehelse og levekår, utdanning og sosialtjenester, entreprenørskap i grunnutdanning og innovasjon i offentlig sektor. Relevante perspektiver er innovasjon, bærekraft og digitalisering.

Østlandsforskning er dessuten nøkkelpartner i KOI (Kompetansesenter for Offentlig Innovasjon), i Senter for reiselivsforskning, i Senter for Entreprenørskap i Grunnopplæringen og i Fjell-Forsk-Nett.

Historie

Østlandsforskning ble etablert i 1984 og fram til 2011 drevet i regi av Stiftelsen Østlandsforskning. Da overtok Østlandsforskning AS forskningsvirksomheten.

Les om Østlandsforsknings historien 1984-2009 her (PDF)

Aksjonærene i Østlandsforskning AS var Stiftelsen Østlandsforskning, Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Høgskolen i Innlandet og SpareBank 1 Østlandet.

Selskapets formål er å organisere, drive og formidle forskning, utrednings- og utviklingsarbeid. Selskapet skal i sin virksomhet drive forskning med høy relevans for aktuelle brukergrupper og med kvalitet som normalt stilles til anvendt forskning.

I september 2018 besluttet kongen i statsråd at virksomheten kan overføres til Høgskolen i Innlandet per 1.1.2019. Les mer om det her.

 Årsberetninger (1999-2017) kan her lastes ned i pdf-format 

Kontakt: 

Instituttleder Tonje Lauritzen, tlf 41211836