of logo mindre

Logg inn:

ØF-nyheter

feed-image Abonner via RSS

bg3

Per Olav Lund er vår nye forsker

Per Olav Lund er ansatt som forsker ved Østlandsforskning med arbeidssted på Hamar-kontoret. Lund innehar en MPA (Master of public administration / master i offentlig ledelse og styring) fra Høgskolen i Hedmark hvor han skrev masteroppgave om kommuneøkonomi.

Han kommer fra stillingen som rådmann i Våler kommune hvor han har vært ansatt siden 2008. Lund er et viktig bidrag til å styrke instituttets kompetanse for analyser av offentlig, og særlig kommunal sektor, i en tid hvor denne er i rask utvikling, og hvor det er et stort behov for ny kunnskap. Lund har selv en variert bakgrunn fra offentlig sektor, blant annet erfaring som stabssjef i Løten kommune, økonomidirektør ved Ullevål universitetssykehus HF og økonomisjef i Bydel Bjerke. Han har også vært forskningsassistent ved BI, Institutt for strategi.

Vi er glade for at vår nye medarbeider mener han har fått drømmejobben, slik han uttrykker det til avisen Glomdalen i dette oppslaget (Glomdalen 12.08.2014)!

ØF-ere med bokkapitler

global amenityTo av ØF sine ansatte har bidratt med bokkapitler i boken Global Amenity Migration Transforming Rural Culture, Economy and Landscape. Boken er spesielt rettet mot forskere, beslutningstakere, planleggere og ledere som er interessert i hvorfor folk flytter til rurale steder og hvilken betydning denne type flytting har for utviklingen av rurale områder.

"Amenity migration" brukes som et begrep om migrasjon hvor ønsket om tilgang til særegne, naturlige og kulturelle kvaliteter ved stedene er et sentralt motiv for flytting og bosetting. I boken som tar opp dette og tilgrensende spørsmål om bruk av hytter og utmark, har Tor Arnesen fra ØF skrevet kapittelet "Recreational Home Agglomerations in Rural Areas in Norway as Emerging Economic and Political Space", mens Kjell Overvåg fra ØF og Terje Skjeggedal fra NTNU sammen har skrevet kapitlet "Land-Use Planning and Management of Second Homes and Tourism Development in a Mountainous District: Ringebu, Norway".

Les mer …

Ny bok om entreprenørskapsutdanning i Norge

bokomslag entreprenorskapI Norge og i EU har det vært en målrettet satsing på entreprenørskapsutdanning, og forskning på entreprenørskapsutdanning er også på frammarsj. Nå kommer den første boken som diskuterer både tilnærminger, utbredelse og effekter av entreprenørskapsutdanning i Norge.

Boken setter først og fremst søkelys på norske forhold. Den bidrar til diskusjonen om hva entreprenørskapsutdanning er, og skiller mellom utdanning "for", "om" og "gjennom" entreprenørskap. Videre tegner den et bilde av entreprenørskapsutdanning i Norge gjennom å kartlegge utbredelsen av ulike tilbud i ungdomsskole, videregående skole og høyere utdanning. Bokens største del omhandler studier av potensielle effekter av entreprenørskapsprosjekter i grunnopplæringen, og hva som kan være effektene av ulike typer entreprenørskapsutdanning i høyere utdanning.

Les mer …

To EU-søknader om entreprenørskapsutdanning

Østlandsforskning er for tiden med på to EU-søknader om entreprenørskap i skolen. I prosjektet “Innovation Cluster for Entrepreneurship Education” (ICEE) er målet å analysere hvordan man raskt og kostnadseffektivt kan vegardøke andelen elever som deltar i elevbedrifter, hva som er barrierer og hvilke effekter elevbedrifter kan ha for elevene, for skolen og for samfunnet.

Prosjektet ledes av Junior Achievement – Young Enterprise Europe (JA-YE) og regjeringene i Belgia, Estland, Finland, Italia og Latvia er deltakere. Østlandsforskning er ansvarlig for forskningen og vil samarbeide med Strossmayer universitet (Kroatia) og Fonden for Entreprenørskab (Danmark). ICEE fikk 17 av 20 poeng i kvalifiseringen, og av 22 søknader var det 12 som klarte minimumskravet (12 poeng) og gikk videre. Endelig søknad skal leveres i oktober og kontaktperson er Vegard Johansen ved Østlandsforskning

Les mer …

Side 1 av 24