of logo mindre

Logg inn:

ØF-nyheter

feed-image Abonner via RSS

bg3

Maria Røhnebæk har disputert

Maria disputas3Fredag 4. april disputerte vår medarbeider Maria Røhnebæk for doktorgraden med avhandlingen «Standardized Flexibility - On the Role of ICT in the Norwegian Employment and Welfare Services (NAV).»

Avhandlingen undersøker hvordan og i hvilken grad NAV-veiledernes arbeid formes gjennom organisasjonens IKT-støtte. Spørsmål som danner utgangspunkt for avhandlingen er bl.a.: Hva innebærer egentlig målet om mer brukerrettede tjenester i NAV? Og er økt digitalisering av de ansattes arbeidshverdag forenelig med målet om økt brukerretting? Samlet viser studien at informasjonssystemene har en dominerende plass i utviklingen av veilederrollen, noe som innebærer økt standardisering.

Les mer …

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser

Utviklingsprogram for byregioner, Byregionprogrammet, skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke disse områdenes regionale vekstkraft.

Det er 33 byregioner som er med i KMDs nye satsing, deriblant Lillehammerregionen, som i dette prosjektet favner kommunene Øyer, Gausdal, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron og Ringebu."Lillehammer er byregionbyen for Gudbrandsdalen. Regionen har mye kunnskap, men aktørene må i større grad dele og utfordre hverandre", heter det i prosjektbeskrivelsen fra Lillehammer. På den måten vil vi skape en moderne og utviklingsorientert region som er beredt til å møte framtidas muligheter og utfordringer.

Les mer …

Fra Ny GIV til varig givende

Østlandsforskning har på oppdrag fra Kommunesektorens organisasjon (KS) utredet organisering av og erfaringer med samarbeid mellom kommune og fylkeskommunene i forbindelse med Overgangsprosjektet i Ny GIV.

Ny Giv har vært en nasjonal satsning igangsatt av Kunnskapsdepartementet for å sikre at flere ungdommer fullfører og består videregående opplæring.tonjeogmaria Datainnsamlingen i utredningen har omfattet intervjuer med prosjektledere i samtlige fylkeskommuner, dokumentstudier og casestudier i tre fylkeskommuner. Rapporten beskriver organisering, tiltak og erfaringer fra alle fylkeskommunene. Den drøfter muligheter, utfordringer og flaskehalser og hvordan samarbeidet kan videreføres. Prosjektet omfatter også publisering av eksempelsamling og to filmer på KS sine hjemmesider.

Anbefaler videre satsing på utvalgte kulturlandskap

kulturlandskap logoØstlandsforskning har på oppdrag fra Statens landbruksforvaltning evaluert Satsingen Utvalgte kulturlandskap i landbruket.

Denne satsingen er en oppfølging av nasjonale mål om ivaretakelse av kulturlandskapet og er et samarbeid og spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne. 

Les mer …

Side 1 av 20