bg3

30 år i 2014 !

Tar pulsen på Innlandet

Etter fjorårets suksess viderefører Sparebanken Hedmarbarometer 2014k og Østlandsforsnking konjunkturbarometeret for Innlandet.  Barometeret presenteres denne uke på forskjellige steder i Innlandet og gir informasjon om befolkningsutvikling og -struktur, flyttemønster, pendling og utdanning i Hedmark og Oppland. 

Barometeret ser på strukturelle forhold som påvirker den økonomiske situasjonen i disse to fylkene og er i hovedsak basert på materiale fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg har forbrukere og bedrifter blitt spurt om deres økonomiske forventninger til året 2015. 

Les mer …

Attraktive steder i Oppland

Det er ikke så lett å bli kjent med folk i Innlandet, men barnas behov og oppvekstsvilkår, og tilgang til natur, er viktig for innflyttere til Oppland. «Prøver å ikke danne meg voldsomme fordommer. Folk i Innlandet har ofte veletablerte nettverk. Krevende for folk utenfattraktiv tettstedra å komme inn. De som har bodd her lenge holder som regel sammen», sier en av respondentene i rapporten ‘Attraktive byer og tettsteder i Oppland’. Rapporten har Østlandsforskning skrevet sammen med Analyse og Strategi.

Bakgrunnen for undersøkelsen er den regionale planen for attraktive byer og tettsteder, vedtatt av oppdragsgiver Oppland fylkeskommune. Planen skal blant annet bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt Opplands attraktivitet for både dagens befolkning og potensielle innflyttere.

Les mer …

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Oppland fylkeskommune ønsker å danne seg et bilde av hvordan bønder i fylket bruker kunnskap fra ulike kilder. Østlandforskning skal de neste månedene intervjue bønder, rådgivere og representanter for bøndenes organisasjoner for å finne ut mer om dette.

Det finnes mange forskjellige arenaer der bønder lærer. Noen har agronomutdanning, andre kurses gjennom Bondelaget, forsøksringen eller hører på hva de gamle har å si. Gjennom prosjektet ‘Hvordan lærer bønder i Oppland?’ skal samfunnsgeograf og forsker Bjørnar Sæther finne ut mer om dette. 5895431325 411a529442 zHan skal se på hvordan læringen foregår i praksis hos et utvalg på 30-40 bønder med ulik produksjon i ulike deler av fylket. Målet er å få et best mulig fundament for å utarbeide en kompetansestrategi for landbruket i Oppland.

Læring er et vidt begrep og dette prosjektet legger vekt på læring knyttet til forbedring av driftspraksis, investering i og bruk av nytt utstyr og andre tiltak som kan styrke bondens økonomi.

Prosjektet inngår som en del av Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket, RULL2, som ledes av Oppland fylkeskommune, enhet for regional utvikling. Tine, Nortura, Norsk landbruksrådgivning, Oppland bondelag og Oppland bonde- og småbrukerlag støtter prosjektet. Sluttrapporten kommer i mars 2015.

 

'Bonus hvis sesongarbeidere blir fastboende'

Er sesongarbeidere i reiselivet tilfeldig arbeidskraft eller potensielle innflyttere som kan bidra til vekst i distriktene? Reiselivsforskerne Birgitta Ericsson, Kjell Overvåg og Cecilia Möller (Karlstads Universitet i Sverige) har publisert en artikkel om dette i den nyeste utgave av det vitenskapelige tidsskriftet Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

trysil skiskole

Forfatterne undersøkte motivene for sesongarbeid i to svenske og fire norske vintersportdestinasjoner med en spørreundersøkelse, kombinert med gruppeintervjuer i det svenske Sälen og i Trysil. De har identifisert fire typer av sesongarbeidere: omflakkende reiselivsarbeidere, erfarne sesongarbeidere, midlertidige sesongarbeidere og bofaste sesongarbeidere. Sistnevnte gruppe er lokalbefolkningen på destinasjonene, og som har en annen jobb lokalt om sommeren.

Typene reflekterer motivene for at folk søker seg en sesongjobb på disse destinasjonene, og for hvor stor sjanse det er at arbeidskraften blir fastboende. Funnene blir diskutert i artikkelen ‘Seasonal Workers in Swedish and Norwegian Ski Resorts – Potential In-migrants?’

Les mer …

Side 1 av 28